Våre priser

Våre timepriser varierer fra kr 1200,- til kr 3000,- pluss mva, avhengig av sakens art og kompleksitet.

Honoraret vil i det vesentligste være avhengig av tidsforbruket, men også av arbeidets vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder og det resultat som oppnås.

Timeprisen avtales ved oppstart av hvert oppdrag. I enkelte sakstyper vil vi kunne gi en fast pris på forhånd. Utlegg i saken kommer i tillegg.

Det utarbeides oppdrags bekreftelse for hvert enkelt oppdrag.

Fri rettshjelp/fri sakførsel: For en del sakstyper som kvalifiserer til fri rettshjelp/fri sakførsel vil det offentlige dekke alt eller det vesentligste av advokatutgiftene.

Dette gjelder særlig i skifte- og barnefordelingssaker, barnevernsaker, arbeidsrettssaker, husleietvister og en del saker på utlendingsrettens område.

I noen saker avhenger fri rettshjelp/fri sakførsel av at klienten ikke har for høy inntekt.

For enslige er inntektsgrensen kr 246 000,- og for ektefeller/samboere kr 369 000,-. I de fleste straffesaker dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken.

I de fleste voldtekts/sedelighetssaker dekker retten salæret til bistandsadvokat fra saken anmeldes og til den er endelig avsluttet i rettsapparatet.

For en del sakstyper kan utgifter til juridisk bistand dekkes av hjemforsikring, villaforsikring og bil-/båtforsikring. De nærmere betingelser for slik dekning fremgår av forsikringsvilkårene, og advokaten vil hjelpe deg med å avklare dette.

Vi vil bistå med å avklare om oppdraget kan dekkes under rettshjelpforsikring.