Personvern og cookies erklæring

1. GENERELT

Vi i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig er opptatt av personvernet til våre klienter, personer som tar kontakt med oss og de som bruker nettsiden vår eller har kontakt med oss på sosiale medier. Vi arbeider systematisk for å sikre korrekt og sikker behandling av dine personopplysninger.

Her ser du hvordan vi behandler de personopplysningene som vi innhenter eller mottar i forbindelse med oppdrag som advokat, men også generell klientkontakt, markedsføring og bruk av nettsiden vår og sosiale medier. Her finner du informasjon du har krav på etter norsk personopplysningslov av 15 juni 2018 nr 38 og EUs datalagringsdirektiv, GDPR artikkel 13 og 14

Advokatfirmaet Andersen & Bache Wiig AS, v/ daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlinger av personopplysninger som foretas av selskapet. Vår forretningsadresse er Kristian Augusts gate 10, 0130 Oslo / Tullins gate 6, 0166 Oslo. Vårt organisasjonsnummer er 946 779 164. Nettsiden www.abwiig.no kan lenke til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter, herunder ABWIIG Spania som vi samarbeider med.

Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som samles inn på disse nettsidene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

Kontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post post@abwiig.no eller sende oss et brev til Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS, postobks 6984 St Olavs plAS, 0130 Oslo.

2. ADVOKATVIRKSOMHET

2.1 Behandlingsansvarlig

2.1 Behandlingsansvarlig
Gjennomføringen av advokatoppdrag vil til vanlig innebære behandling av personopplysninger om enkeltpersoner som mottas fra klient. Klienten er ansvarlig for at personopplysningene overføres til Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i samsvar med reglene i personopplysningsloven. I den videre behandling av personopplysningene er Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS behandlingsansvarlig.

Personopplysningene behandles som ledd i utføringen av oppdraget, slik oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen og eventuelle øvrige instrukser fra klienten.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS behandling av personopplysninger er unntatt fra personopplysningsloven for saker som behandles etter rettspleielovene. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS partnere og ansatte er underlagt en streng taushetsplikt i advokatvirksomheten, slik at også disse sakene behandles konfidensielt og på en sikker måte.

2.2 Innhenting og behandling av personopplysninger

I utførelsen av oppdrag kan Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS både motta personopplysninger direkte fra klienten, men også fra andre, for eksempel offentlige myndigheter, motparter osv. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS vil ikke be om informasjon fra andre, så fremt det ikke er nødvendig for saken og avklart med klienten. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene når de er mottatt.

I utførelsen av oppdraget kan Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS behandle opplysninger om følgende kategorier av personer:

Privatklienter

Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter

Personer som er involvert i saker Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS bistår i

Våre klienters motparter

Andre personer som er omtalt i saksdokumenter som vi får tilgang til

Etablering av klientforhold

Før vi påtar oss et oppdrag gjennomfører vi alltid en kontroll av habilitet og interessekonflikter.. Denne kontrollen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse), jf. domstolloven § 224, jf. advokatforskriften kapittel 12. Konfliktsjekk av privatklienter eller eventuelle motparter omfatter som regel fullt navn og hva saken gjelder.

Når vi etablerer et klientforhold vil Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS også foreta en lovpålagt klientkontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Klientkontrollen kan inkludere bl.a. innhenting av firmaattest og ID på kontaktpersoner. I noen tilfeller innhentes også oversikt over andre personers tilknytning, som styremedlemmer og reelle rettighetshavere. For privatklienter innhenter vi ID for identitetskontroll. Klientkontrollen er nødvendig for å oppfylle Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

For privatklienterharAdvokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig ASogså rett til å gjøre en kredittvurdering. Denne ivaretar våre berettigede interesser og har grunnlag i GPDR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Dersom vi kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon og eventuell kopi av legitimasjon (hvis nødvendig). Registreringen av kontaktopplysninger er for privatklienter nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virkssomhetsklienter bygger registreringen av kontaktopplysninger på våre berettigede interesser og en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering og utføring av oppdrag

Enkelte advokatoppdrag innebærer at Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS får tilgang til og behandler personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Behandlingen av personopplysninger ved oppdrag for virksomhetsklienter er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). For privatklienter kan det rettslige grunnlaget være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) eller bokstav b (oppfylle avtale med den registrerte).

I mange saker får Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og opplysninger om seksuell orientering eller religiøs tilhørighet. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a (samtykke) eller bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav). For opplysninger om straffedommer og lovovertredelser gjelder i tillegg personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Administrasjon og oppfølging av klientforhold

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS vil før, under og etter et oppdrag behandle personopplysninger som ledd i administrasjon og oppfølging av klientforholdet. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetsklienter er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatklienter anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Fakturering

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetsklienter benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatklienter, benyttes personens private postadresse eller annen oppgitt adresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetsklienter og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatklienter.

IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS IT-systemer vil også kunne behandles av oss eller våre leverandører for å ivareta administrasjon, drift og sikkerhet i systemene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) og rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

2.3 Lagring og oppbevaring av saksdokumenter og regnskapsdokumenter

Saksdokumenter, enten de er mottatt eller utarbeidet av Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig As vil bli oppbevart så lenge det er påkrevet av hensyn til regnskapslovgivning, eller andre bindende bestemmelser, dog under enhver omstendighet maksimalt ti år. Når bedriftens behov ikke lenger tilsier at det skal oppbevares vil dokumenter bli makulert uten at klienten eller andre varsles. Dette gjelder også testamenter, ektepakter og andre originaldokumenter. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den berettigede interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

3. DATABEHANDLERE OG OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

For behandling av personopplysninger beskrevet ovenfor, har Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS inngått avtale med enkelte underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere).

Dette omfatter blant annet:

Leverandører av IT tjenester og systemer.

Leverandør(er) for hosting, utvikling og drift av nettside

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS servere er for tiden i Norge.

4. MARKEDSFØRING, FAGLIGE FORUM OG BRUK AV NETTSIDEN OG SOSIALE MEDIER

4.1 Formål og bruk

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS samler inn og behandler personopplysninger for markedsføringsformål, via bruk av hjemmesiden Www.abwiig.no og via andre tjenester som for eksempel Facebook.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Vår behandling av dine personopplysninger er derfor basert på ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a, om ikke annet grunnlag er angitt. Du kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke ved at du tar kontakt med Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Utsending av nyhetsbrev, informasjon om våre tjenester og annet eventuelt materiell eller markedsføring.
  • Bruk av e-postadresse for nedlastning av media og dokumentasjon fra vår nettside
  • Gi deg informasjon og tilbud om kurs, seminarer og andre arrangementer.
  • For statistikk, aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene

4.2 Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson, mens ikke-personlig identifiserbar informasjon ikke avslører din identitet.

Vi kan samle inn og behandle følgende opplysninger via nettsiden:

Du kan abonnere på nyhetsbrev mv. slik at du mottar e-post fra Www.abwiig.no om aktuelle nyheter, tilbud, informasjon om produkter fra tredjeparter, kurs mv. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn, firma, stilling og e-postadresse.

Hvis du retter en henvendelse til Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS via nettsidene, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.

Når du besøker Www.abwiig.no registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningen bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

4.3 Webanalyse, sosiale medier og cookies

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig ASkan bruke vanlige, kommersielt åpne digitale verktøy for webanalyse. Vi bruker løsningene for å samle opplysninger om bruken av nettsiden slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet.

Informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”MicrosoftInternet Explorer”), skjermoppløsning, tidspunkt for besøk, hvilke sider på Www.abwiig.no som besøkes, hva det ble klikket på i løpet av besøket og avsendernettside. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS knytter ikke opplysningen om IP-adresse direkte til deg som bruker. Opplysningene brukes ikke til annet enn analyseformål.

Sosiale medier

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS har profilsider i følgende sosiale medier;

Facebook (Facebook GDPR & Privacy)

LinkedIn (LinkedIn Privacy Policy)

YouTube (YouTube Policies & Safety)

Twitter (Twitter Rules and Policies)

Profilene er opprettet i henhold til brukervilkårene hos de respektive kanalene. For å følge våre profiler kreves brukerkonto i hvert av de sosiale mediene, og ved å opprette konto og følge våre profiler godtar brukeren kanalens vilkår for bruk. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS følger retningslinjer for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Cookies

www.abwiig.no benytter cookies. Cookies er små informasjonkapsler som nettsiden lagrer på datamaskinen eller den mobile enheten din. Dette gjør at nettsiden blant annet kan huske handlingene eller preferansene dine over tid og for å vise mest mulig relevant innhold og annonsering til deg på Www.abwiig.no og på andre sider.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS bruker samtykke som behandlingsgrunnlag for de fleste cookies. For cookies som er strengt nødvendige er behandlingsgrunnlaget berettiget interesse.

Du kan i tillegg alltid velge å ikke akseptere en cookie ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise cookie eller til at du må godkjenne en cookie. Dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige.

For å lese mer om cookies, inkludert hvordan du kan reservere deg mot disse på datamaskinen din, se for eksempel: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

4.4 Lagring og oppbevaring

Vi behandler og lagrer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Du kan også be oss om å slette opplysningene.

5. HVORDAN SIKRER VI OPPLYSNINGENE?

Vi har etablert rutiner for beskyttelse av informasjon og personvern. Vi vil bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter lovgivningen.

6. DINE RETTIGHETER

Alle registrerte personer har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger etter GDPR artikkel 13 og artikkel 14. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS behandler personopplysninger om deg, har du, med visse forbehold, rett til:

  • å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og – hvis det er tilfellet, innsyn i egne opplysninger og informasjon om behandlingen,
  • å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg,
  • på nærmere angitte vilkår i loven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen,
  • å få opplysninger om deg slettet hvis lovens vilkår er oppfylt,
  • å be om at opplysningene vi har om deg overføres til en annen behandlingsansvarlig der behandlingen er basert på ditt samtykke, eller

Hvis behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake

Den registrertes rettigheter gjelder ikke ubetinget. For eksempel gjelder retten til informasjon og innsyn etter GDPR artikkel 13, 14 og 15 ikke for opplysninger som «i lov eller i medhold av lov er underlagt taushetsplikt», jf. personopplysningsloven § 16. Straffeloven § 211 pålegger advokater taushetsplikt for opplysninger betrodd dem i anledning stillingen eller oppdraget.

Advokatforskriftens kapittel 12 punkt 2.3.2 pålegger dessuten advokater taushetsplikt også for opplysninger advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, selv om de ikke er omfattet av lovbestemt taushetsplikt. Begge disse taushetspliktene gir derfor unntak fra de registrertes rett til informasjon og innsyn etter GDPR. Det betyr i praksis at en advokatvirksomhet ikke kan gi innsyn i kopi av personopplysninger som advokaten er betrodd eller blitt kjent med i sitt virke. Altså vil GDPR artikkel 15 ikke gi en person innsynsrett i opplysninger i saksdokumenter, med mindre den registrerte er klient som privatperson.

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser.

7. SAMTYKKE, LOVVALG OG VERNETING

Personvernerklæringen gjelder for alle vår klienter og for brukere av våre nettsider. Ved å bruke vår nettside og ved å motta våre tjenester aksepterer du at personopplysninger kan behandles i samsvar med denne erklæringen. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av Oslo tingrett i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger oppdragsbekreftelse eller av preseptorisk rett.

8. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere erklæringen. Alle endringer er gjeldene fra tidspunktet de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon.

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak