Trygderett


Kompetanse

Trygderett

De aller fleste må på et eller annet tidspunkt i livet forholde seg til NAV. Noen blir syke og trenger uføretrygd, andre kan slite med å få ytelser som man mener man har krav på. Advokatene i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig er spesialister innen trygderett og har omfattende erfaring på fagfeltet. Vi bistår til enhver tid en rekke klienter over hele landet i saker mot NAV.

Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Trygderetten er altså et omfattende rettsområde, noe som gjør det til et krevende fagfelt. Det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter man har. I tillegg har hver enkelt NAV-sak gjerne stor påvirkning og betydning for den enkeltes liv. Hvordan NAV-saken blir håndtert kan være svært viktig for utfallet av saken. Selv om NAV har en særskilt veiledningsplikt overfor brukerne ser vi dessverre at bistand fra advokat tidlig i saken er nødvendig for å oppnå de ytelsene brukerne har krav på fra folketrygden.

Siden trygderetten er omfattende er det også mange ulike vedtak som klienter ønsker å klage på med vår bistand. Vi bistår i alle typer NAV-saker, som for eksempel

 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uføretrygd / Ung ufør
 • Uførepensjon
 • Foreldrepenger
 • Omsorgspenger
 • Saker om yrkesskade og påfølgende rettigheter

Dersom du er blitt påført ekstrautgifter som følge av en skade eller sykdom har NAV også ordninger med tilleggsstønader som vi kan bistå både til å søke om, og eventuelt klage over avslag. Dette er for eksempel:

 • Grunnstønad
 • Hjelpestønad
 • Stønad til bil
 • Stønad ved gravferd
 • Utgifter til bedring av arbeids- og funksjonsevne

Saksgangen i en klagesak hos NAV starter med et vedtak fra NAV med en klagefrist. Klagefristen varierer fra vedtak til vedtak, men er som oftest på 6 uker. Det er viktig at denne fristen overholdes, og vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig. Vi kan også hjelpe til med å sende en fristavbrytende klage ved korte frister, hvor vi ettersender et utfyllende følgebrev. Da vil klagefristen være overholdt. Klagen sendes til NAV lokalt, som vurderer omgjøring. Finner de ikke grunnlag for dette sendes saken videre til NAV Klageinstans. Etter at klagemulighetene i forvaltningen er uttømt kan vedtaket prøves for Trygderetten, og deretter til lagmannsretten.

I saker innen trygderett kan det i noen tilfeller gis dekning for utgifter til advokatbistand i form av fri rettshjelp, så lenge man har inntekt og formue innenfor de økonomiske rammene satt av staten. Dersom du får medhold i en klage, har du også rett til å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter i den forbindelse uavhengig av din økonomiske situasjon., jf. forvaltningsloven § 36.

Våre advokater har lang erfaring innenfor trygderetten, og kjenner feltet godt. De påtar seg oppdrag innenfor trygderett over hele landet. Kontakt oss gjerne i dag for en kostnadsfri vurdering av din sak.

Avdelingsleder for trygderett er advokat Fredrick Andersen.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak