Bistandsadvokat


Kompetanse

Strafferett - Bistandsadvokat

Bistandsadvokat:

Bistandsadvokaten hjelper den som har vært offer for en straffbar handling (fornærmede).  Hvis du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling som voldtekt, incest, vold i nær relasjon eller menneskehandel har du krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige på etterforskningsstadiet og under en eventuell rettssak.

Du kan også ha krav på gratis advokatbistand til å vurdere om du skal anmelde en sak til politiet.

Vår bistand:

 • Informasjon om rettigheter og plikter som fornærmet i en straffesak
 • Forberedelse til og bistand i avhør
 • Bindeledd mellom fornærmede og politiet
 • Gi informasjon om etterforskningen
 • Anmode om etterforskningsskritt
 • Erstatning og oppreisning
 • Klage over henleggelse
 • Forberedelse til rettssak
 • Tett oppfølging i retten
 • Ivareta kontakt med media
 • Søke voldsoffererstatning

Avdelingsleder for bistandsadvokatgruppen er advokat Elise Stilloff. Hun er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak