Bistandsadvokat


Kompetanse

Strafferett - Bistandsadvokat

Bistandsadvokat:

Bistandsadvokaten hjelper den som har vært offer for en straffbar handling (fornærmede).  Hvis du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling som voldtekt, incest, vold i nær relasjon eller menneskehandel har du krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige på etterforskningsstadiet og under en eventuell rettssak.

Du kan også ha krav på gratis advokatbistand til å vurdere om du skal anmelde en sak til politiet.

Vår bistand:

  • Informasjon om rettigheter og plikter som fornærmet i en straffesak
  • Forberedelse til og bistand i avhør
  • Bindeledd mellom fornærmede og politiet
  • Gi informasjon om etterforskningen
  • Anmode om etterforskningsskritt
  • Erstatning og oppreisning
  • Klage over henleggelse
  • Forberedelse til rettssak
  • Tett oppfølging i retten
  • Ivareta kontakt med media

Avdelingsleder for bistandsadvokatgruppen er advokat Elise Stilloff. Hun er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak