Strafferett


Kompetanse

Strafferett - Bistandsadvokat

I saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven, herunder voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og mindreårige, har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring til retten.

Det samme gjelder for fornærmede eller pårørende i saker om drap (herunder bildrap) og grov vold der fornærmede er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk art.

Rett til bistandsadvokat har man også i saker om mishandling i nære relasjoner, menneskehandel og tvangsekteskap.

Fornærmede har også krav på bistandsadvokat i saker der det er ilagt besøksforbud, dersom den anmeldte bryter forbudet.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der hensynet til de berørte må veie tungt, eller andre tilfeller der sakens art og alvor, samt andre særlige forhold, tilsier at det er behov for advokat. I de tilfeller som her er nevnt betales bistandsadvokatens arbeid av det offentlige.

Bistandsadvokaten vil normalt være tilstede i retten under straffesaken, og vil fremme og prosedere erstatningskrav på vegne av den fornærmede eller etterlatte, herunder erstatning for økonomisk tap, oppreisning, menerstatning, forsørgertap m.v.

Strafferett
Strafferett - bistandsadvokat

Strafferett - forsvarer

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med alle typer forsvareroppdrag. Vi bistår klienter i hele landet og yter bistand på flere fremmedspråk. Vi påtar oss også internasjonale straffesaker.

Vår bistand:

  • Bistand ved pågripelse og eventuelt varetektsfengsling.
  • Bistand under avhør.
  • Vurdering av etterforskningsskritt.
  • Forsvareroppdrag for domstolene

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak