Barnevernsrett


Kompetanse

Barnevernsrett

Barnevernsrett ligger innenfor Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig sine kjerneområder, og vi har flere spesialiserte advokater med høy kompetanse på området. Barneverntjenesten har stor makt og myndighet. Både foreldre, barn over 15 år og besteforeldre har rett til advokat på ethvert trinn av saken.

Det kan være nyttig og viktig med god advokathjelp på flere stadier av barnevernets involvering. I den tidlige fasen har barnevernet som regel mottatt en bekymringsmelding om barnet. Denne har du i utgangspunktet krav på å få se før en gjennomgang med barnevernet. Barnevernet skal deretter raskt ta stilling til om meldingen skal følges opp med en undersøkelse. Dette kalles en undersøkelsessak. Foreldre kan ikke motsette seg en undersøkelsessak, og en advokat kan da være en viktig trygghet og ressurs.

Det kan også være at barnevernet i en undersøkelsessak konkluderer med at det er mangler ved foreldrenes omsorg, som kan avhjelpes gjennom hjelpetiltak. Ofte er målet med slike tiltak å bedre situasjonen slik at barnet fortsatt kan bli boende hjemme. Slike hjelpetiltak kan det ofte være lurt å akseptere. Likevel ser vi tilfeller der de foreslåtte tiltakene er for inngripende. Da er det lurt å kontakte en advokat som kan vurdere de foreslåtte tiltakene.

Dersom hjelpetiltak er forsøkt uten hell, eller barnevernet mener at det av andre grunner ikke lenger er forsvarlig at barnet blir boende hos foreldrene sine, kan barnevernet treffe vedtak om omsorgsovertakelse. Barnet kan da bli plassert i for eksempel beredskapshjem eller fosterhjem. Det kan også være plassering av ungdom i institusjon som følge av adferdsproblemer som kriminalitet, rus eller annet. En slik plassering kan være både midlertidig eller langvarig. I tillegg utgjør det et stort inngrep i både foreldrenes og barnas liv, og kan få alvorlige konsekvenser. Det er derfor viktig å være bistått av en advokat som kan følge prosessen tett, og sørge for at barnevernet ikke bruker mer tvang enn det som er lovlig. Slike tvangsinngrep kan alltid overprøves av fylkesnemnda eller domstolen.

Der det allerede er gjennomført omsorgsovertakelse har foreldrene i utgangspunktet krav på samvær med sine barn. Dette kan være samvær med eller uten tilsyn. En tendens har vært at foreldre har blitt gitt for lite samvær med sine barn. Heldigvis har det vært stor utvikling på området de siste årene, og foreldre og barn gis mer samvær enn før. Dersom du mener at du har blitt tilkjent for lite samvær, eller at barnevernet ikke har vurdert samværsøkning underveis i saken, kan våre advokater bistå deg.

Dersom foreldrene kan gi forsvarlig omsorg skal fylkesnemnda som utgangspunkt oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse, og barnet skal tilbakeføres. Dette kan imidlertid endre seg dersom barnet har fått varig tilknytning til mennesker og miljø rundt fosterhjemmet som kan medføre alvorlige problemer for barnet om det flyttes tilbake til mor eller far. Hva som anses alvorlig varierer fra sak til sak, men det må være noe mer enn forbigående tilpasningsproblemer. Vurderingene her er vanskelige, og våre advokater er til enhver tid oppdaterte på rettstilstanden.

Våre barnevernsspesialister har bred og lang erfaring med å bistå foreldre og barn mot barnevernet i saker som omfatter omsorgsovertakelse, akuttvedtak, plassering på institusjon, samvær og tilbakeføring mv., og de har gode resultater å vise til. En barnevernssak, liten eller stor, er krevende å stå i. Ikke bare er våre barnevernsspesialister dyktige advokater med et brennende engasjement, de vil også ivareta deg på et medmenneskelig nivå.

Dersom det blir fremmet en sak for fylkesnemnda, tingretten eller lagmannsretten har du krav på gratis advokat. I andre tilfeller kan du ha krav på fritt rettsråd, noe vi kan undersøke for deg.

Vi anbefaler deg å kontakte advokat allerede fra første henvendelse fra barnevernet. Våre advokater påtar seg oppdrag for familier over hele landet. Kontakt oss gjerne i dag for en kostnadsfri vurdering av din sak.

Avdelingsleder for barnevernssaker er advokat My Vuong.

barnevernsrett
barnevernsrett

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak