Skatt relatert til eie av fast eiendom i Spania


Kompetanse i Spania

Skatt relatert til eie av fast eiendom i Spania

Dersom du eier fast eiendom i Spania, er du pliktig til å betale flere periodevise skatter, som regel årlig.

Fordelsskatt / Inntektsskatt for ikke-residenter (IRNR)

Skatten avhenger av om boligen leies ut eller ikke.

Utleid eiendom: Dersom eiendommen leies ut, baseres skattegrunnlaget på leieinntektene.

Dersom eier er resident i et annet EU-land eller i EØS-land, kan man føre fradrag for utgifter (iht lov om IRNR) som beviselig har direkte sammenheng med leieinntektene.

 • Prosentsats: 19% på netto inntekt.
 • Frist: Skatten skal innrapporteres kvartalsvis, i de første 20 kalenderdagene i månedene (1)april, (2)juli, (3)oktober y (4)januar.

Dersom eiendommen ikke leies ut (brukes av eier, eller ikke er i bruk) beregnes et teoretisk skattegrunnlag (som vanligvis ligger på mellom 20% og 30% av eiendommens verdi), og det betales en årlig «fordelsskatt» på 2% av dette teoretiske grunnlaget.

Skatten betales årlig, og fristen er den 31. desember. Den kan innberettes når som helst i løpet av hele kalenderåret. Om man ikke har eid eiendommen hele året, eller om eiendommen har vært utleid deler av året, beregnes andel skatt ut fra antall dager.

Beregning av teoretisk skattegrunnlag eller estimert inntekt.

Beregningsgrunnlaget er eiendommens ligningsverdi, som vanligvis er oppgitt på fakturaen for eiendomsskatt (IBI), og man anvender en av følgende prosentsatser:

 • Generell sats: 2%.
 • Dersom ligningsverdien er revidert eller er blitt etablert de siste 10 foregående skatteår: 1,1%.

Vi kan gjerne bistå deg med å melde inn din årlige spanske skattemelding. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å høre mer om dette.

Formuesskatt

Formuesskatt er skatt på all eiendom eller større formue (eiendeler og økonomiske rettigheter) som befinner seg i Spania.

Skattegrunnlaget er netto verdi. Man kan altså trekke fra eventuell gjeld på eiendom (pantelån…)

Dersom du ereierav eiendom eller rettigheter i Spania med en nettoverdi som overstiger bunnfradraget på € 700 000, må du som hovedregel levere årlig spansk skattemelding for formue og betale formuesskatt i samsvar med skattemeldingen.

I den autonome regionen Valencia er bunnfradraget € 600 000 i stedet for € 700 000, i Catalonia € 500 000.

Dersom verdien av dine eiendeler og rettigheter i Spania overstiger € 2.000.000 pr. 31.12, er du forpliktet til å levere årlig skattemelding for formue, uavhengig om du er skattepliktig i Spania eller ikke.

Dersom kjøpet av en fast eiendom i Spania ble finansiert ved et lån med pant i boligen, kan du som hovedregel trekke fra resterende lånebeløp pr. 31.12 når du skal beregne eiendommens nettoverdi. Hovedregelen er imidlertid at pantelånet må opprettes av finansieringshensyn, dvs. at pantelånet må være etablert ved kjøp av boligen.

Formuesbeskatning reguleres i lov om formuesskatt, Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

§ 1 definerer formuesskatt som en direkte og personlig skatt på enfysisk persons netto formue*.

*Du kan trekke fra gjeld på lån med pant i eiendommen.

Ley 4/2008 de 23 de diciembre, som trådte i kraft 1. januar 2008, fjernet denne skatten ved å innføre en bonificación/reduksjon på 100 %, men el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre gjeninnførte formuesbeskatning for 2011 og 2012. Sistnevnte lov innførte også følgende nye bestemmelser:

 • € 300 000 i fritak for skattyters faste bopel
 • Minstegrense for fritak € 700 000 for både residente og ikke-residente skatteytere
 • Plikt til å levere skattemelding for skattepliktige som skal betale skatt, og for nullskatteytere som har over € 2 000 000 i formue

Selv om planen var å gi en total reduksjon i formuesskatten, har gjeninnføringen årlig blitt videreført. I 2017 er det stadig ingen fullstendig reduksjon, mens for 2018 (skattemeldingen som leveres i 2019) er det foreløpig gitt en 100 % reduksjon. Til tross for reduksjonen det likevel plikt til å levere skattemelding.

Ikke-residente i Spania betaler kun skatt av «obligación real», det vil si for den formue eller de rettigheter man eier når disse befinner seg, kan benyttes eller oppfylles på spansk territorium.

Når det gjelder fast eiendom beregnes verdien ut fra følgende regler:

Den høyeste verdien av følgende tre: ligningsverdi, verdi bestemt av skatteetaten i andre skattemessige sammenhenger, eller kjøpesum, motytelse eller verdi ved erverv.

Når fast eiendom er under oppføring, blir formuesverdien satt tilsvarende tomteverdien pluss de beløp som faktisk er investert i bygget ved skatteperiodens utløp. Dersom det er et sameie, vil tomteandelens verdi bestemmes ut fra prosentandel eierskap.

Det som hittil er nevnt gjelder statlig lovgivning. I tillegg må man ta i betraktning at hver autonome region, iht lov om fiansiering av regionene (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas) og Ley 21/2001, de 27 de diciembre, er tildelt lovgivende myndighet vedrørende:

 1. Minstegrense for fritak
 2. Skattesatser: Egne regionale reduksjoner i tillegg til statlige reduksjoner

1. Minstegrense for fritak: Det legges til grunn 700 000 i alle regioner og denne grensen er kun spesifikt redusert i regionene Aragón (400 000), Catalonia og Extremadura (500 000) og Valencia (600 000)

2. Satser: Det anvendes statlig sats med 8 trinn fra 0,2 % til 2,5 %, unntatt i følgende autonome regioner der det er etablert egne satser:

 • Andalucia, Cantabria og Galicia (0,24 % – ,0,3 %)
 • Asturias (0,22 % – 3 %)
 • Balearene (0,28 % – 3,45 %)
 • Catalonia (0,21 % – 2,75 %)
 • Extremadura (0,3 % – 3 %)
 • Murcia (0,24 % – 3,12 %)
 • Valencia (0,25 % – 3,12 %)

Skatt relatert til eie av fast eiendom i Spania

Formuesskatt
Formuesskatt

Eiendomsskatt (IBI)

IBI er en kommunal, årlig skatt på eie av (eller bruksrett til) fast eiendom og/eller tomt.

Den tilfaller eieren av en eiendom eller bruksrett per 1. januar.

Dersom eiendommen er utleid, kan man avtale med leietaker at leietakeren skal være ansvarlig for innbetalingen, men overfor skatteetaten er det likevel eier som er skattepliktig.

Når man kjøper en eiendom i Spania, svarer eiendommen for enhver eventuell utestående IBI for inneværende og fire foregående år. Det er derfor viktig for kjøper å undersøke før overdragelsen om selger har ubetalte IBI-fakturaer, som ellers vil kunne tilfalle ny eier, som igjen kun kan rette regresskrav mot selger.

Beregningsgrunnlaget er eiendommens ligningsverdi (ligningsverdien for tomt + ligningsverdien for bygning). Ligningsverdien kan ikke overstige markedsverdien.

Prosentsatsen som anvendes varierer ut fra hvilken kommune og type eiendom det gjelder, mellom 0,3% og 1,3%.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak