Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig er spesialister på spansk/norske rettsforhold.

Arbeidsrett

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med tvisteløsning og annen bistand i arbeidslivet.

Foruten oppsigelses- og avskjedssaker bistår vi blant annet ifm. bemanning/inngåelse av arbeidskontrakter, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, og i tvister om lønn, feriepenger og andre arbeidsrelaterte ytelser.

Vi representerer både arbeidstakere og arbeidsgiver.

Kontakt: Lars Marius Holm, Halvor Frihagen, My Vuong, Lina K. Smorr, Elise Stilloff, Humayun Akhtar

Arv- og skifterett

Flere av våre advokater har høy kompetanse på, og bred erfaring med, arverettslige spørsmål. Dette inkluderer blant annet:

 • Opprettelse av testament. Vi påser at de strenge formreglene blir ivaretatt, og vurderer konsekvensene av ulike testamentariske disposisjoner etter både arverettslige og familierettslige regler.
 • Rådgivning om arverettslige regler, herunder ved gaver, salg, uskifte, forholdet til særkullsbarn m.v.
 • Fordeling av arv i samsvar med arveloven og eventuelt testament.
 • Bistand i konflikter om arveoppgjør.

Vi kan bistå både én og flere arvinger, men har også lang erfaring med skifte av dødsbo på vegne av alle arvingene i et dødsbo, dersom arvingene er enige om dette.

Kontakt: Heidi Bache-Wiig, Fredrick Andersen, Halvor Frihagen, Lars Marius Holm, Elise Stilloff, My Vuong.

Avtale- og kontraktsrett

Vi yter bistand ifm. opprettelse av nye kontrakter, tolkning og opphør av inngåtte kontrakter, og ved kontraktsmislighold. Vi har bred erfaring innen en rekke kontraktstyper, både mellom privatpersoner og profesjonelle parter. Dette er de vanligste avtaletypene vi jobber med:

 • Selskapsvedtekter
 • Aksjeoverdragelser
 • Aksjonæravtaler
 • Virksomhetsoverdragelse/salg av næringsvirksomhet
 • Pengekrav
 • Låneavtaler og gjeldsbrev

Kontakt: Lars Marius Holm, Lina K. Smorr, Humayun Akhtar.

Barne- og familierett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker innenfor barnerettens område, herunder i saker om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær, og i farskapssaker.

Våre advokater har lang erfaring med å representere en eller flere parter i barnerettssaker. Vi er alltid opptatt av å sikre løsninger som er fremtidsrettet og til det beste for barnet.

Ta gjerne kontakt med en av våre barnerettsadvokater for en samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Vi har også årelang erfaring som bistandsadvokater i tilgrensende saker.

Kontakt: Heidi Bache-Wiig, Halvor Frihagen, Caroline Aastebøl, Maria Theresia Thier, My Vuong, Lars Marius Holm, Elise Stilloff, Lina K. Smorr, Humayun Akhtar, Anis A. Kanbar

Barnevernsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å bistå klienter i barnevernssaker både på et tidlig stadium og i saker for fylkesnemndene og domstolene.

Både foreldre og barn har rett til egen advokat.

Kontakt: Heidi Bache-Wiig, Halvor Frihagen, Caroline Aastebøl, Maria Theresia Thier, My Vuong, Lars Marius Holm, Lina K. Smorr, Elise Stilloff, Humayun Akhtar, Anis A. Kanbar.

Erstatningsrett

Våre advokater bistår også i saker om personskader og tingskader.

På personskaderettens område gir vi bistand i de fleste sakstyper, herunder i saker om trafikkskader, yrkesskader, fritidsskader, trygdesaker samt saker om forsørgertap.

Vi fører også saker mot Norsk Pasientskadeerstatning i saker om pasientskader.

Vi jobber også som bistandsadvokater for fornærmede i straffesaker, blant annet i forbindelse med krav om erstatning og oppreisning som følge av lovbrudd (se Strafferett nedenfor).

Ta kontakt med en av våre advokater med kompetanse på erstatningsrett for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Kontakt: Lars Marius Holm, Lina K. Smorr.

Fast eiendoms rettsforhold

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med eiendomsrettslige saksforhold, og yter et bredt spekter av advokatbistand, herunder generell rådgivning ifm. avtaleinngåelse, bistand ved forhandlinger, samt tvisteløsning i og utenfor domstolsapparatet.

Av de oppdrag vi påtar oss kan det blant annet nevnes tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, fradeling av tomt, entreprisekontrakter, seksjonering og fradeling, samt husleiekontrakter.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig samarbeider også med Prospekt Eiendom ifm. kjøp og salg av fast eiendom.

Kontakt: Lars Marius Holm, Caroline Aastebøl, Lina K. Smorr.

Naborett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker av naborettslig art, der naboers interesser kolliderer og/eller må avstemmes. Dette gjelder f.eks. tvister etter naboloven ("grannelova"), grannegjerdelova, sameieloven, eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Vi kan bistå både i en tidlig fase for å unngå tvister, og ifm. konfliktløsning både utenfor og i domstolsapparatet.

Kontakt: Lars Marius Holm, Caroline Aastebøl, Lina K. Smorr.

Selskapsrett

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med selskapsrettslige spørsmål, herunder juridisk rådgivning til små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og foreninger.

Vi bistår innenfor et bredt spekter av oppdrag på selskapsrettens område, blant annet:

 • Opprettelse og registrering av selskaper, herunder AS, ANS, DA, NUF samt organisasjoner og foreninger.
 • Oppkjøp og salg av små og mellomstore bedrifter.
 • Selskapsendringer, herunder kapitalnedsettelse, inndeling i aksjeklasser, fusjon/fisjon etc.
 • Utarbeidelse av vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks etc.
 • Arbeidsavtaler, innkjøpsavtaler, distribusjons- og agentavtaler, anbudsavtaler, etc.

Firmaet bistår også der små og mellomstore bedrifter har behov for juridisk kompetanse i sitt styre eller ifm. forhandlinger.

Kontakt: Fredrick Andersen, Lars Marius Holm.

Spansk eiendoms- og arverett

Vi har en egen seksjon på kontoret som er spesialisert med tanke på forhold som angår spansk lov. Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Kvalitetssikring ved kjøp og/eller salg av fast eiendom i Spania
 • Arveskifte Norge – Spania
 • Arveplanlegging
 • Spansk selvangivelse
 • Andre skattevurderinger relatert til Norge - Spania
 • Videre bistår vi klienter i Norge og Spania i øvrige rettsspørsmål med forbindelse til både Norge og Spania.

Kontakt: Roberto Ortega, Joan Planas.

Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.

 • Sykepenger
 • Dagpenger i forbindelse med arbeidsledighet
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
 • Andre krav

Vi bistår både i forbindelse med søknad om trygdeytelser til NAV, klage på avslag og anke til Trygderetten og omgjøring av vedtak.

Vi bistår også ved søksmål for de ordinære domstoler.

Kontakt: Fredrick Andersen, My Vuong, Maria Theresia Thier, Lina K. Smorr, Humayun Akhtar.

Strafferett

Bistandsadvokat:

I saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven, herunder voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og mindreårige, har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring til retten.

Det samme gjelder for fornærmede eller pårørende i saker om drap (herunder bildrap) og grov vold der fornærmede er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk art.

Rett til bistandsadvokat har man også i saker om mishandling i nære relasjoner, menneskehandel og tvangsekteskap.

Fornærmede har også krav på bistandsadvokat i saker der det er ilagt besøksforbud, dersom den anmeldte bryter forbudet.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der hensynet til de berørte må veie tungt, eller andre tilfeller der sakens art og alvor, samt andre særlige forhold, tilsier at det er behov for advokat. I de tilfeller som her er nevnt betales bistandsadvokatens arbeid av det offentlige.

Bistandsadvokaten vil normalt være tilstede i retten under straffesaken, og vil fremme og prosedere erstatningskrav på vegne av den fornærmede eller etterlatte, herunder erstatning for økonomisk tap, oppreisning, menerstatning, forsørgertap m.v.

Forsvarer:

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med alle typer forsvareroppdrag. Vi bistår klienter i hele landet og yter bistand på flere fremmedspråk. Vi påtar oss også internasjonale straffesaker.

Vi bistår:

 • Klienter som pågripes og eventuelt varetektsfengsles.
 • Under avhør.
 • Vurdering av etterforskningsskritt.
 • Saker for domstolene.

Kontakt: Heidi Bache-Wiig, Halvor Frihagen, Caroline Aastebøl, Maria Theresia Thier, My Vuong, Lars Marius Holm, Humayun Akhtar, Lina K. Smorr, Elise Stilloff, Anis A. Kanbar.

Utlendingsrett

Vi er et av Norges største advokatfirmaer innen utlendingsrett, og har bred kompetanse på asyl- og flyktningrett, familieinnvandring, arbeidstillatelser, utvisning, tilbakekall, besøksvisum og statsborgerskap. Utlendingsloven har kompliserte regler og vi anbefaler at man oppsøker advokat for rådgivning tidlig i prosessen.

Vi bistår:

 • Personer som søker asyl
 • Personer som ønsker oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Personer som ønsker permanent opphold i Norge
 • Personer som varsles om utvisning
 • Personer som varsles om tilbakekall av tillatelse
 • Personer som ønsker norsk statsborgerskap
 • Personer som ønsker å besøke Norge for kortere eller lengre tid
 • Små og mellomstore bedrifter som ønsker å ansette eller hente inn utenlandsk arbeidskraft

Kontakt: Heidi Bache-Wiig, Halvor Frihagen, Maria Theresia Thier, My Vuong, Lina K. Smorr, Humayun Akhtar, Anis A. Kanbar.

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Andersen & Bache-Wiig har høy kompetanse på økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd mellom både samboere og ektefeller, og bistår med tvisteløsning både i og utenfor domstolsapparatet.

Deling av verdier i felles bolig reiser ofte særlige spørsmål, og vi anbefaler at man tidlig tar kontakt med advokat ifm. et samlivsbrudd.

Vi bistår selvsagt også ifm. inngåelse av avtaler om økonomiske forhold mellom både samboere og ektefeller, for nettopp å unngå tvister om økonomiske spørsmål i fremtiden.

Kontakt: Heidi Bache-Wiig, Halvor Frihagen, Lars Marius Holm, Maria Theresia Thier, Lina K. Smorr.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig er spesialister på spansk/norske rettsforhold.

Andersen & Bache-WiigAdvokatfirmaet